برگزاری جلسه اختتامیه ارزیابی جایزه ملی تعالی و پیشرفت

به گزارش روابط عمومی هلدینگ کوثر صبا، در مورخه 1399/12/19 در محل سالن کنفرانس هلدینگ کوثر صبا، جلسه اختتامیه ارزیابی جایزه ملی تعالی و پیشرفت پس از دو روز ارزیابی فشرده برگزار گردید.
در روند جایزه پیشرفت و تعالی شاخص هایی همچون استقرار الگوی تعالی سازمانی و برنامه ریزی و اجرای آموزش، فرآیند خود ارزیابی، برنامه‌های بهبود، تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی و نیز حضور فعال در پنجمین دوره فرآیند جایزه ملی تعالی و پیشرفت، طبق فرآیندهای جایزه ملی تعالی و پیشرفت مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

فهرست