به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گزاری توسعه صنعت کوثر صبا :
بنا به ضرورت امر و تأکید جناب آقای دکتر عین افشار مدیرعامل شرکت کوثر صبا، جهت حضور فعال شرکت در جایزه تعالی و پیشرفت و باتوجه به اهمیت موضوع، اولین جلسه آموزش تعالی سازمانی ، در مورخه ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ در محل دفتر مرکزی شرکت با حضور مدیرعامل، مدیران ارشد و پرسنل برگزار گردید.

فهرست