چرخه حمایت ، تولید و فروش

چرخه حمایت ، تولید و فروش

به گزارش روابط عمومی شرکت خاوردشت :

پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری(دامت برکاته) در سال رونق تولید
این شرکت در ادامه حمایت از کشاورزان پنبه کار محترم منطقه با خرید
محصول وش ، اقدام به خرید پنبه دانه از کارخانجات پنبه پاک کنی استان
نیز نموده است، تا با تولید پنبه و لینترجات گامی موثر در صنایع نساجی
و صنایع دفاعی کشور بردارد.

فهرست