چهارمین نشست مدیران سازمان اقتصادی کوثر صبا

 

حضور دکتر عین افشار و مدیران عامل شرکت های هلدینگ کوثر صبا در چهارمین نشست مدیران سازمان اقتصادی کوثر – ۱۳ و ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۸

 

فهرست