گزارش تصویری افتتاح کارخانه رب به چین سامین بصورت ویدئو کنفرانسی توسط ریاست محترم جمهور

به چین سامینبه چسن سامین

فهرست