گزارش تصویری بازدید دکتر عین افشار مدیر عامل هلدینگ کوثر صبا از کارخانه کشت و صنعت خاوردشت

گزارش تصویری بازدید دکتر عین افشار مدیر عامل هلدینگ کوثر صبا از کارخانه کشت و صنعت خاوردشت

فهرست