گزارش تصویری/ برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت های تابعه

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوین

مجمع شرکت جمکو

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شهاب

دکتر عین افشار

شرکت کوثر صبا

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تهران الکتریک

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پنبه و دانه های روغنی خراسان

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت به چین سامین

مجمع شرکت رب به چین سامین

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خاوردشت

مجمع عمومی عادی خاوردشت

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمکات

فهرست