ماه: نوامبر 2019

جلسه آموزش تعالی سازمانی

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گزاری توسعه صنعت کوثر صبا : بنا به ضرورت امر و تأکید جناب آقای دکتر عین افشار مدیرعامل شرکت کوثر صبا، جهت حضور فعال…

چرخه حمایت ، تولید و فروش

چرخه حمایت ، تولید و فروش به گزارش روابط عمومی شرکت خاوردشت : پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری(دامت برکاته) در سال رونق تولید این شرکت در ادامه حمایت از کشاورزان…
فهرست