چرخه حمایت ، تولید و فروش

چرخه حمایت ، تولید و فروش به گزارش روابط عمومی شرکت خاوردشت : پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری(دامت برکاته) در سال رونق تولید این شرکت در ادامه حمایت از کشاورزان…
فهرست