جمعه ، ۱۲ خرداد
 مهدی قندهاری

مهدی قندهاری علویجه

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - مدیرعامل
عبدالعلی عامری

عبدالعلی عامری

دکتری مدیریت بازاریابی - رئیس هیأت مدیره ایثارگر

تاریخ انتصاب : 1401/05/18

جواد عبد نصرالهی

جواد عبدنصرالهی

فوق لیسانس مدیریت - عضو هیأت مدیره فرزند شهید

تاریخ انتصاب : 1401/05/18

کاوه دارابی

کاوه دارابی

دکتری مهندسی فرآوری مواد معدنی - عضو هیأت مدیره فرزند شهید

تاریخ انتصاب : 1401/02/01

سید مهرداد دست ورز

سید مهرداد دست ورز

دکتری - عضو هیأت مدیره فرزند شهید

تاریخ انتصاب : 1399/08/27