یکشنبه ، ۱۶ مرداد
 محمد جعفری اناری

محمد جعفری اناری

دکتری مهندسی صنایع - مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره فرزند شهید

تاریخ انتصاب : 1401/02/05

حامد عین افشار

حامد عین افشار

دکتری مدیریت مالی - رئیس هیأت مدیره فرزند شهید

تاریخ انتصاب : 1397/09/21

کاوه دارابی

کاوه دارابی

دکتری مهندسی فرآوری مواد معدنی - عضو هیأت مدیره فرزند شهید

تاریخ انتصاب : 1401/02/01

سید مهرداد دست ورز

سید مهرداد دست ورز

دکتری - عضو هیأت مدیره فرزند شهید

تاریخ انتصاب : 1399/08/27

سلمان درویشی

سلمان درویشی

فوق لیسانس مدیریت اجرایی - عضو هیأت مدیره

تاریخ انتصاب : 1397/03/02